امام صادق علیه السلام: خدابندگانی داردکه مردم در نیازهای خودبه آنهاپناه میبرند؛ آنان قیامت درامنیت هستندخیریه همت اولین خیریه مساله محور سایبری است که به عنوان نمونه اجرایی موفق مدل جمع سپاری در حوزه مسئولیت های اجتماعی تلاش می کند با هم افزایی کاربران و همراهان خود اقدام به گره گشایی موثر از افراد نیازمند نماید. اولویت همت موضوعات درمانی، مسکن، ارزاق و کمکهای ضروری است.